سوال جامعه شناسی دهم انسانی

بارم

متن سوالات                 جامعه دهم                دروس 8و9و10

ردیف

1

درستی ونادرستی عبارات زیررا مشخص کنید

فرصت هایی که افراد در جهان های مختلف برای تحرک اجتماعی و کسب هویت های اجتماعی جدید دارند، یکسان می باشد

                        ص                                        غ     

در جوامع سکولار و دنیوی امکان رای دادن به قوانین معنوی و الهی وجود ندارد.          ص                     غ.  

1

 

 

5/1

جاهای خالی راباعبارات مناسب پرکنید

) هویت اجتماعی هر فرد، درون جهان اجتماعی و بر اساس ...................... و ......................... آن شکل می گیرد.

درجامعه دینی هویت اجتماعی افراد بیشتربه......................آنها وابسته می باشد.

2

 

 

1

گزینه مناسب رانتخاب کنید.

-روشهای ..............................پاداش وتنبیه آثارعمیق تری دارندوتوسط ......................انجام می شود.

1)غیر رسمی –توسط خانواده،همسالان  یا عموم افراد جامعه                  2)رسمی –پلیس،دادگاه وزندان

3)رسمی –خانواده وهمسالان و افراد جامعه                                4)غیر زسمی –سازمان ها وموسسات اجتنماعی

کدام مورد بیانگر تاثیر ویژگی های نفسانی بر ویژگیهای جسمانی است؟) -

الف(ترشحات زیاد غده تیروئید،موجب عصبانی شدن انسان می شود.

ب(برخی امراض جسمانی از طریق کمک گرفتن قوای روحی درمان می شود.

ج(برخی اضطراب ها ریشه در عوامل جسمانی دارد.

د(کنش های اجتماعی انسان ها ممکن است محیط زیست را در معرض نابودی قرار دهد.

 

3

 

 

 

 

 

 

1

جامعه پذیری چیست؟

4

 

5/1

روش های کنترل کجروی اجتماعی را نام ببرید و هر یک را توضیح دهید؟

5

 

1

کدام فرهنگ ها از قدرت اقناعی بیشتری برخوردارند؟

6

 

2

عواملی به جزء خانواده که موجب آشنایی فرد با جهان اجتماعی است کدامند؟

7

 

1

در دیدگاه دنیوی جهان متعدد طبیعت چگونه است؟

8

 

1

تحرک اجتماعی چیست؟

 

9

5/1

برای هر یک از انواع تحرک  اجتماعی مثالی بزنید.

10

 

1

تعارض فرهنگی چیست؟

11

 

2

آیا هویت ما صرفاً اجتماعی است؟ توضیح دهید؟

12

 

1

تحرک اجتماعی صعودی در جوامعی که مناسبات و روابط آن بر مدار ارزشهای اقتصادی شکل گیرد، چگونه است؟

 

 

13

 

1

-دو عنصر فرهنگی در آموزه های اسلامی کدامند؟

 

 

14

 

1

چه موقع هویت اجتماعی افراد با جهان اجتماعی سازگار است؟

 

 

15

 

 

 

/ 0 نظر / 59 بازدید