سوالات جامعه شناسی یازدهم

تست های درس به درس جامعه شناسی یازدهم درس های 6 تا 10                                

 

درس ششم: چگونگی تکوین فرهنگ معاصر غرب

1-فرهنگ معاصر غرب ریشه در ...............  دارد و دوره ی ............... آن، بازگشتی به دوره ی ............... است.

1) باورهای و ارزش های بنیادین ـ سوم ـ اول                 2)گذشته ی تاریخی ـ سوم ـ اول

3) باورهای و ارزش های بنیادین ـ چهارم ـ دوم               4)گذشته ی تاریخی ـ سوم ـ دوم

2- ........................به معنای تجدید حیات و تولد دوباره است که دوره ی تاریخی از قرن ............... تا ............... میلادی را شامل می شود و ............... دلیل نام گذاری این دوره به این نام است.

1)رنسانس ـ سیزدهم ـ پانزدهم ـ حرکت غرب به سمت فرهنگ یونان و حذف قدرت کلیسا

2)رنسانس ـ چهاردهم ـ شانزدهم ـ بازگشت غرب به فرهنگ یونان و روم باستان

3)پروتستانتیسم ـ چهاردهم ـ شانزدهم ـ بازگشت غرب به فرهنگ یونان و روم باستان

4)پروتستانتیسم ـ چهاردهم ـ شانزدهم ـ حرکت غرب به سمت فرهنگ یونان و حذف قدرت کلیسا

3- «در این فرهنگ که شامل کشورهای یونان و روم باستان می شد، خداوندگاران متکثر پرستیده می شدند و دوره ی رنسانس، دوره ی بازگشت غرب به این فرهنگ بود.« این تعریف به کدام گزینه اشاره دارد؟

1)فرهنگ اساطیری            2)فرهنگ قرون وسطی                   3)فرهنگ مسیحیت                       4)فرهنگ رنسانس

4-  درباره ی دومین مرحله از تاریخ فرهنگ غرب، کدام مورد نادرست است؟

1) آباء کلیسا از شعارها و مفاهیم معنوی و توحیدی استفاده می کردند.

2) آباء کلیسا با رویکرد دنیوی خود، نوعی دنیاگروی و سکولاریسم عملی را دنبال می کردند.

3) آباء کلیسا بندگان خدا را به بندگی می گرفتند و به بهانه ی وحی، عقل و ایمان را از اعتبار می انداختند.

4) قدرت های محلی و پادشاهان، دخالت دین در امور دنیوی را انکار می کردند که این امر اقتدار کلیسا را در هم ریخت.

 

5-  به ترتیب کدام عوامل باعث در هم ریختن اقتدار حاکمیت کلیسا شد و این امر چه پیامدی به دنبال داشت؟

1)دنیاگروی آباء کلیسا، جنگ های صلیبی و فتح قسطنطنیه ـ فرصت بروز و ظهور پادشاهان و قدرت های محلی

2)دنیاگروی آباء کلیسا، جنگ های صلیبی و مواجهه ی با مسلمانان ـ حرکت های اعتراض آمیز مذهبی با عنوان پروتستانتیسم

3)جنگ های صلیبی، مواجهه با مسلمانان و فتح قسطنطنیه ـ حرکت های اعتراض آمیز مذهبی با عنوان پروتستانتیسم

4)جنگ های صلیبی، مواجهه با مسلمانان و فتح قسطنطنیه ـ  فرصت بروز و ظهور پادشاهان و قدرت های محلی

 

6-  در دوران رنسانس، پادشاهان و قدرت های محلی به دلیل رویکرد ...............خود برای حذف کلیسا، ............... کردند و به این ترتیب، حرکتی....................را آغاز کردند که به دنبال ............... .

1)دنیوی ـ از حرکت های اعتراض آمیز پروتستانتیسم و کشیشانی که پیوند خود را با پاپ قطع کرده بودند، حمایت ـ مخالف پاپ ـ آن اقتدار و حاکمیت کلیسا در هم ریخت.

2)دنیاطلبی کلیسا ـ به جای انتقاد از عملکرد آباء کلیسا به تدریج دخالت دین در امور دنیوی را انکار ـ دنیوی ـ توجیه دینی و معنوی خود نیز بود.

3)دنیوی ـ به جای انتقاد از عملکرد آباء کلیسا به تدریج دخالت دین در امور دنیوی را انکار ـ دنیوی ـ توجیه دینی و معنوی خود نیز نبود.

4)دنیاطلبی کلیسا ـ حرکت های اعتراض آمیز پروتستانتیسم و کشیشانی که پیوند خود را با پاپ قطع کرده بودند، حمایت ـ مخالف پاپ ـ آن اقتدار و حاکمیت کلیسا در هم ریخت.

7-  در دوران ...............، رویکرد ............... به عالم، در سطح هنر، اقتصاد، سیاست و در قالب ............... آشکار شد و هنرمندان این دوره با.......................به ............... انسان اهمیت دادند.

1)قرون وسطی ـ دنیوی ـ حرکت های اعتراض آمیز مذهبی ـ بازگشت به هنر یونان ـ ابعاد جسمانی و دنیوی

2)قرون وسطی ـ الهی ـ نهضت های جدید دینی ـ بازگشت به شعر و ادبیات روم ـ ابعاد فطری و الهی

3)رنسانس ـ دنیوی ـ حرکت های اعتراض آمیز مذهبی ـ بازگشت به هنر یونان ـ ابعاد جسمانی و دنیوی

4)رنسانس ـ الهی ـ نهضت های جدید دینی ـ بازگشت به شعر و ادبیات روم ـ ابعاد فطری و الهی

8-هر کدام از عبارات «رشد تجارت و کشف آمریکا و بالاگرفتن تب طلا»،« توجه هنرمندان به ابعاد جسمانی و دنیوی انسان»،« حمایت شاهزادگان اروپایی از حرکت های اعتراض آمیز کشیشانی که پیوند خود را با پاپ قطع کرده بودند.» با موارد کدام گزینه ارتباط بیشتری دارند؟

1)رواج دنیاگرایی و گرایش به تجارت ـ نوعی دنیاگروی و توجه به اومانیسم ـ رقابت با قدرت کلیسا

2)پدیدآمدن زمینه ی عبور از اقتصاد کشاورزیِ ارباب - رعیتی ـ نوعی دنیاگروی و توجه به اومانیسم

3)رواج دنیاگرایی و گرایش به تجارت ـ بازگشت به هنر یونان باستان ـ فروریختن اقتدار کلیسا

4)پدیدآمدن زمینه ی عبور از اقتصاد کشاورزیِ ارباب - رعیتی ـ بازگشت به هنر یونان باستان ـ رقابت با قدرت کلیسا

9-  کدام گزینه در تعریف حرکت های اعتراض آمیز مذهبی دوران رنسانس با عنوان پروتستانتیسم صحیح نیست؟

1)بخشی از این حرکت ها تنها با قدرت پاپ مخالفت داشتند و با جریان دنیاگروی تقابل نداشتند.

2)بخشی از این حرکت ها رویکرد معنوی داشتند و در تقابل با جریان دنیاگرا، قرار می گرفتند.

3)حرکت های نوع دوم مورد حمایت کاتولیک ها قرار گرفتند و امکان گسترش پیدا کردند.

4)حرکت های نوع اول که با قدرت پاپ مخالف بودند، توانستند بخشی از اروپای مسیحی را از تسلط کلیسا خارج سازند.

10-کدام گزینه در مورد پیامد تحریفات مسیحیت صحیح نیست؟

1)در سطح اندیشه و نظر، مسیحیت آمیخته با رویکردهای اساطیری شد.

2)کلیسا در این مقطع، عملکرد معنوی خود را در پوشش دنیوی توجیه می کرد.

3)مسیحیان و آباء کلیسا در تعامل با فرهنگ امپراتوری روم، به سوی نوعی دنیاگرایی گام برداشتند.

4)با قبول تثلیث، از ابعاد عقلانی توحید دور ماند .

12-وضعیت عبارات زیر از حیث صحیح و غلط بودن در کدام گزینه آمده است؟ (به ترتیب)

»رنسانس دورهای تاریخی از قرن چهاردهم تا هفدهم میلادی را شامل می شود»،« جنگ های صلیبی، مواجهه با مسلمانان و فتح قسطنطنیه زمینه های اقتدار حاکمیت کلیسا را در هم ریخت»،« حرکت های اعتراض آمیز مذهبی (پروتستانتیسم) در جهت اصلاح دینی پدید آمدند.» و « توسط فیلسوفان روشنگری ،سکولاریسم  در باورهای بنیادین فرهنگ غرب نهادینه شد.»

1)ص ـ ص ـ غ ـ ص                      2)غ ـ غ ـ ص ـ غ             3)غ ـ ص ـ ص ـ غ                       4)ص ـ غ ـ غ ـ ص

13- «بازگشت به یونان و روم باستان در نخستین قدم»،« خارج شدن بخشی از اروپای مسیحی از سلطه ی کلیسا» و «با غفلت از نگاه توحیدی به عالم ، خداوندگاران متکثر پرستیده می شدند.» هر کدام به ترتیب مربوط به کدام موارد هستند؟

1) مستقرشدن در فرهنگ اساطیری باستانی ـ رقابت شاهزادگان اروپایی با قدرت کلیسا ـ تحریفات در مسیحیت

2) بسط و گسترش ابعاد دنیوی فرهنگ غرب در دوره ی رنسانس ـ حمایت قدرت های محلی از اعتراض های مذهبی که تنها با قدرت پاپ مخالف بودند. ـ فرهنگ اساطیری یونان و روم  باستان

3) توجیه عملکرد دنیوی ارباب کلیسا تحت پوشش معنوی ـ حمایت قدرت های محلی از اعتراض های مذهبی که تنها با قدرت پاپ مخالفت بودند ـ تحریفات در مسیحیت

4) عبور از مسیحیت ـ رقابت شاهزادگان اروپایی با قدرت کلیسا ـ فرهنگ اساطیری یونان و روم باستان

14-فرهنگ جدید غرب با پیدایش ............... آغاز می شود. رویکرد سکولار و دنیوی که پیش از آن، از طریق ............... در زندگی اجتماعی و ..................... گسترش پیدا کرده بود، با استفاده از ............... عمیق ترین لایه های فرهنگ غرب را تسخیر می کرد.

1)بازگشت به فرهنگ یونان و روم باستان ـ هنر و تفاسیر پروتستانی از دین ـ تعامل با فرهنگ امپراتوری روم ـ  فلسفه های روشنگری

2)فلسفه های روشنگری ـ هنر و تفاسیر پروتستانی از دین ـ  فرهنگ عمومی ـ پیدایش فلسفه های روشنگری

3)بازگشت به فرهنگ یونان و روم باستان ـ هنر و تفاسیر پروتستانی ـ تعامل با فرهنگ امپراتوری روم به سوی دنیاگروی ـ رویکردهای اساطیری

4) فلسفه های روشنگری ـ هنر و تفاسیر پروتستانی از دین ـ  فرهنگ عمومی ـ فلسفه های روشنگری

15-در دوره ی رنسانس، فرهنگ غرب برای بسط و گسترش  ابعاد دنیوی خود، به سوی ............... گام برداشت و در نخستین قدم، به ............... بازگشت.البته این بازگشت در جهت پذیرش فرهنگ ....................... نبود.

1)توجیه عملکرد دنیوی تحت پوشش معنوی و دینی ـ فرهنگ یونان و روم باستان  ـ  اساطیری باستانی

2)حذف پوشش دینی ـ رویکرد سکولاری و دنیوی  ـ اساطیری باستانی

3)حذف پوشش دینی ـ فرهنگ یونان و روم باستان  ـ  اساطیری باستانی

4)توجیه عملکرد دنیوی تحت پوشش معنوی و دینی ـ رویکرد سکولاری و دنیوی  ـ اساطیری باستانی

16-کدام گزینه درباره ی تأثیر ارزش های بنیادین غرب، در رنسانس و بعد از آن در علم، فناوری و صنعت نادرست است؟

1)علم جدید با رویکرد دنیوی خود، به تدریج به صورت وسیله و ابزار تسلط انسان بر طبیعت تبدیل شد.

2)در رویکرد جدید، علوم تجربی در بین علوم مختلف بیشترین اهمیت را پیدا کردند.

3)فناوری و صنعت رهاورد توجه به علوم تجربی بود.

4)انقلاب صنعتی در قرن هفدهم از انگلستان آغاز و به تدریج در دیگر کشورهای اروپایی گسترش یافت.

17-علم جدید با رویکرد دنیوی خود، دیگر وظیفه ی شناخت حقیقت ............... و مسئولیت ............... را بر عهده نداشت؛ بلکه به تدریج به صورت ................................ تبدیل شد.

1) عالم ـ عبور انسان را از ملک به ملکوت ـ  ابزارتسلط انسان بر طبیعت

2)الهی انسان ـ پاسخ گویی به نیازهای طبیعی و فطری بشر ـ روی گردانی از نگاه معنوی و انکار ربوبیت و شریعت الهی

3)عالم ـ عبور انسان را از ملک به ملکوت ـ روی گردانی از نگاه معنوی و انکار ربوبیت و شریعت الهی

4) الهی انسان ـ عبور انسان را از ملک به ملکوت ـ ابزارتسلط انسان بر طبیعت

18-به ترتیب موارد کدام گزینه عبارات زیر را تکمیل می کند؟

» ............... بر این باور بود عیسی (ع) مخلوقی است که خداوند به واسطه ی او جهان را آفریده و ................... حکم کرد که هر کس کتاب او را داشته باشد، کشته می شود».«  ............... الوهیت روحُ القدس را نپذیرفت و در دومین شورای جهانی کلیسا محکوم شد

1)مارتین لوتر ـ آریوس ـ ماسدنیوس                                       2)مارتین لوتر ـ ماسدنیوس ـ دیدرو

3)دکارت ـ آریوس ـ کنستانتین                                             4)آریوس ـ کنستانتین ـ ماسدنیوس

19-چگونه اقتصادِ کشاورزیِ فئودالی به اقتصادِ صنعتیِ سرمایه داری متحول شد؟

1)به دلیل شکل گیری انقلاب صنعتی در انگلستان و ظهور قشر جدید سرمایه دار

2) گسترش تجارت و به دنبال آن رشد صنعت و به وجود آمدن قشر جدید سرمایه داران

3)به تبع به وجود آمدن قشر جدید سرمایه داران و تغییر در روابط ارباب - رعیتی به روابط کارگران و سرمایه داران

4)به دنبال رشد صنعت و در پی آن گسترش تجارت و تغییر روابط ارباب - رعیتی به روابط کارگری و سرمایه داری

20-در فرهنگ دینی، حقوق انسانی، مبتنی بر ............... انسان است و برای  ............... شکل می گیرد. در قرون وسطی، رفتارهای دنیوی نظام فئودالی، .................. می شد.

1)ربوبیت پروردگار و فطرت الهی ـ حراست از خلافت انسان و کرامت ذاتی او ـ توجیه دینی

2)حقیقت الهی ـ عبوردادن انسان از ملک به ملکوت ـ توجیه دنیوی

3)ربوبیت پروردگار و فطرت الهی ـ عبوردادن انسان از ملک به ملکوت ـ توجیه دینی

4)حقیقت الهی ـ حراست از خلافت انسان و کرامت ذاتی او ـ توجیه دینی

21-  نتیجه ی حرکت های اعتراض آمیز مذهبی رنسانس به جای بازگشت به سوی حقیقت الهی انسان چه بود و منجر به شکل گیری کدام حقوق شد؟

1)رویگردانی از نگاه معنوی  ـ حقوق الهی بشر

 2)بازگشت به فرهنگ اساطیری و توجه به نیازها و خواسته های صرفاً طبیعی انسان ـ حقوق الهی بشر

3)رویگردانی از نگاه معنوی  ـ حقوق طبیعی بشر

4)بازگشت به فرهنگ اساطیری و توجه به نیازها و خواسته های صرفاً طبیعی بشر ـ حقوق طبیعی بشر

22- ........................... انسان با نظر به ابعاد و نیازهای معنوی و دنیوی انسان با دو ابزار ............... شناخته می شد؛ ولی ............... بشر با نظر به خواسته ها،و نیازهای صرفاً طبیعی و این جهانی او شناخته می شود.

1)حقیقت الهی انسان ـ شناخت حقیقت و فطرت آدمی ـ حقوق فطری           

2)حقوق فطری الهی ـ معرفتی وحی و عقل ـ حقوق طبیعی بشر

3)حقوق فطری الهی ـ شناخت حقیقت و فطرت آدمی ـ حقوق طبیعی بشر

4)حقیقت الهی انسان ـ معرفتی وحی و عقل ـ حقوق فطری

23-به ترتیب کدام گزینه در ارتباط با «فرهنگ» و «سیاست» شکل گرفته بر مبنای باورهای و ارزش های جدید غرب صحیح است؟

1)راه را بر شناخت حقیقت الهی انسان و جهان فروبست.  ـ صورتی کاملاً سکولار می داشت.

2)براساس اصالت بخشیدن به انسان دنیوی، اراده ی آدمی را مبدأ قانون گذاری می دانست. ـ آرمان شهر خود را بر مبنای حقوق فطری و الهی انسان تنظیم می کرد.

3)به دنبال حاکمیت ارزش های الهی انسان نبود. ـ عملکرد یا خطاهای دنیوی و این جهانی خود را توجیه دینی و الهی می کرد.

4) صورتی کاملاً سکولار می داشت. ـ راه را بر شناخت حقیقت الهی انسان و جهان فروبست.

24-«مباح دانستن همه ی امور در قیاس با خواست انسان»،«نخستین انقلاب لیبرال در تاریخ تحولات اجتماعی جهان» و «آزادی انسان از همه ی ارزش های متعالی که مستقل از او باشد.» هر کدام به چه موردی اشاره دارد؟

1)اباحیت ـ انقلاب صنعتی انگلیس (قرن 18 میلادی) ـ اباحیت

2)لیبرالیسم ـ انقلاب فرانسه (1779 میلادی)  ـ اباحیت

3) اباحیت  ـ انقلاب صنعتی انگلیس (قرن 18 میلادی)  ـ لیبرالیسم

4)لیبرالیسم ـ انقلاب فرانسه (1789 میلادی) ـ لیبرالیسم

25-به ترتیب، صحیح و غلط بودن عبارات زیر در کدام گزینه آمده است؟

الف) انقلاب لیبرال فرانسه، الهام بخش انقلاب های  دیگری شد که پس از چهار دهه، سراسر اروپا را فراگرفت.

ب) لیبرالیسم به معنای آزادی انسان از همه ی ارزش های متعالی است که مستقل از او باشد و به معنای مبدأ بودن آدمی برای همه ارزش هایی است که به خواست او شکل می گیرد.

ج) لیبرالیسم اندیشه ی سیاسی جدیدی است براساس اصالت بخشیدن به انسان دنیوی، خواست و اراده ی آدمی را مبدأ قانونگذاری می داند.

د) فرهنگ پدیدآمده از باورها و ارزش های بنیادین غرب، راه را بر شناخت حقیقت الهی انسان و جهان فروبست.

1)غ ـ غ ـ ص ـ ص                        2)ص ـ ص ـ غ ـ غ                       3)غ ـ ص ـ ص ـ ص                     4)ص ـ غ ـ غ ـ غ

26-کدام یک بیانگر ریشه های انقلاب فرانسه می باشد؟

1)سکولاریسم ـ اومانیسم ـ نظام ارباب و رعیتی

2)حرکت های فرهنگی دوران رنسانس ـ سکولاریسم ـ تغییرات اجتماعی مربوط به فئودالیته

3)فلسفه ی اساطیری روم و یونان ـ اندیشه های فلسفه ی روشنگری ـ تغییرات اجتماعی مربوط به انقلاب فرانسه

4)حرکت های فرهنگی دوران رنسانس ـ اندیشه های فلسفه ی روشنگری ـ تغییرات اجتماعی مربوط به انقلاب صنعتی

 27-عملکرد آباء کلیسا، طی قرون وسطی چگونه بود؟

1)آباءکلیسا در تعامل با فرهنگ امپراتوری روم، به سوی نوعی دنیاگرایی و سکولاریسم عملی گام برداشته و عملکرد خود را تحت پوشش معنوی و توحیدی توجیه می کردند و با استفاده از ایمان و وحی، به عقل اعتبار می بخشیدند.

2)رویکرد معنوی داشتند و در تقابل با جریان دنیاگرایی قرار می گرفتند. آن ها به نام خداوند، بندگان خدا را به بندگی می گرفتند و به بهانه ی ایمان و وحی، عقل را از اعتبار می انداختند.

3) از شعارها و مفاهیم معنوی و توحیدیاستفاده می کردند، با رویکرد معنوی خود نوعی دنیاگریزی و سکولاریسم پنهان را دنبال می کردند آن ها به نام خداوند، بندگان خدا را به بندگی می گرفتند و به بهانه ی ایمان و عقل، وحی را از اعتبار می انداختند.

4)به رغم آنکه از شعارها و مفاهیم معنوی و توحیدی استفاده می کردند، با رویکرد دنیوی خود، نوعی دنیاگرایی و سکولاریسم عملی را دنبال می کردند. آن ها به نام خداوند، بندگان خدا را به بندگی می گرفتند و به بهانه ی ایمان و وحی، عقل را از اعتبار می انداختند.

28-آمیخته شدن مسیحیت با رویکرد اساطیری به چه چیزی منجر شد و با تسخیر عمیق ترین لایه های فرهنگی غرب توسط فلسفه های روشنگری چه اتفاقی افتاد؟

1)دور ماندن از ابعاد عقلانی توحید ـ سکولاریسم در باورهای بنیادین این فرهنگ نهادینه شد.

2)گام برداشتن به سوی نوعی دنیاگروی عملی ـ اومانیسم در باورهای بنیادین این فرهنگ نهادینه شد.

3)توجیه عملکرد دنیوی ارباب کلیسا تحت پوشش معنوی و دینی ـ ارزش علمی وحی انکار شد.

4)دور ماندن از ابعاد عقلانی توحید با قبول تثلیث ـ توان داوری درباره ی ارزش ها و آرمان های انسانی به دست آمد.

29-  وظیفه ی علم جدید با رویکرد دنیوی خود چه بود و بیشترین اهمیت را در بین علوم مختلف، کدام علم پیدا کرد و رهاورد آن چه بود؟

1) ابزار تسلط انسان بر طبیعت ـ علوم انسانی ـ اقتصاد صنعتی

2) ابزار تسلط انسان بر طبیعت ـ علوم تجربی ـ فناوری و صنعت

3) شناخت حقیقت عالم ـ علوم تجربی ـ توسعه ی دریانوردی

4) عبور انسان از ملک به ملکوت ـ علوم انسانی ـ فناوری و صنعت

30- کدام یک در ارتباط با آثار ارزش های بنیادین غرب در عرصه ی اقتصاد، درست نیست؟

1)گسترش تجارت و رشد صنعت، قشر جدید سرمایه داران را ایجاد کرد.

2)گسترش تجارت و رشد صنعت، نظام ارباب - رعیتی را به اقتصاد کشاورزی فئودالی متحول کرد.

3)با پیدایش قشر جدید سرمایه داران، اقتصاد و کشاورزی فئودالی به اقتصاد صنعتی سرمایه داری متحول شد.

4)با پدیدآمدن اقتصاد صنعتی سرمایه داری، روابط ارباب - رعیتی به روابط کارگران و سرمایه داران تغییر یافت.

 

درس هفتم: جامعه جهانی

1-هرکدام از این عبارات، به ترتیب پیامد موارد کدام گزینه هستند؟

»انسجام بیشتر نظام جهانی»، « مواجهه جامعه جهانی با چالش ها و تضادهای درونی» و «تعامل فرهنگ ها و تمدنهای مختلف در نظام جهانی.«

1)تعاملات، گفت وگوها یا برخوردهای فرهنگی و تمدنی ـ فقدان ویژگی های مطلوب در یک فرهنگ غالب و تأثیرگذار ـ میزان قدرت تأثیرگذاری جوامع مختلف در روابط بین الملل

2)تعاملات، گفتوگوها یا برخوردهای فرهنگی و تمدنی ـ تقسیم جامعه ی جهانی به بخش های مرکز و پیرامون ـ حضور فعال فرهنگ های متفاوت در عرصه ی جامعه ی جهانی

3)غالب بودن یک فرهنگ در سطح جهانی، به میزانی که آن فرهنگ، ویژگی های مطلوب یک فرهنگ جهانی را داشته باشد. ـ فقدان ویژگی های مطلوب در فرهنگ یا فرهنگ های غالب و تأثیرگذار ـ حضور فعال فرهنگ های متفاوت در عرصه ی جامعه ی جهانی

4)غالب بودن یک فرهنگ در سطح جهانی، به میزانی که آن فرهنگ، ویژگی های مطلوب یک فرهنگ جهانی را داشته باشد. ـ تقسیم جامعه ی جهانی به بخش های مرکز و پیرامون ـ میزان قدرت تأثیرگذاری جوامع مختلف در روابط بین الملل

2-چه زمان چالش های موجود در نظام جهانی از نوع چالش های بین فرهنگی و تمدنی خواهد بود؟

1)هنگامی که جامعه ی جهانی عرصه ی حضور فعال فرهنگ های متفاوت باشد.

2)یک فرهنگ بتواند تأثیرگذاری بیشتری در سطح جهانی داشته باشد و نظام جهانی متأثر از خود را شکل دهد.

3)یک فرهنگ غالب در سطح جهانی، میزان بیشتری از ویژگی های مطلوب فرهنگ جهانی را داشته باشد.

4)فرهنگ غالب در سطح جهانی فاقد ویژگی های مطلوب باشد و زمینه ی ستیز میان فرهنگ ها را فراهم کند.

3- «حفظ هویت فرهنگ ایرانی در دوره ی سلوکیان به رغم پیروزی یونانیان و تحمیل فرهنگ چین به مهاجمان مغول» بیانگر کدام حقیقت تاریخی است؟

1)بالا بودن ظرفیت فرهنگی اقوام مغلوب و در نتیجه، هضم و جذب فرهنگ گروه مهاجم درون خود

2)هضم و جذب فرهنگ گروه مهاجم درون خود و در نتیجه، عبور از مرزهای جغرافیایی از مسیر روابط سیاسی و فرهنگی

3)به وجود آمدن حاکمیت ها و قدرت های سیاسی مربوط به فرهنگ ها و تمدن های مختلف و در نتیجه، هضم و جذب گروه مهاجم درون خود

4)بالا بودن ظرفیت فرهنگی اقوام مهاجم و در نتیجه، استفاده از تجارت و گفت وگوهای علمی برای بسط و گسترش فرهنگ

4-نشر و گسترش اسلام، متکی بر ............... بود و ایرانیان ............... اسلام را پذیرفتند. همان گونه که مسلمانان ............... فارغ از قدرت سیاسی اسلام از ............................ با فرهنگ اسلامی آشنا شدند و به آن روی آوردند.

1)جنگ های صدر اسلام ـ با حمله ی نظامی و به اجبار ـ آسیای شرقی ـ یک چهارم ـ  طریق تجارت و مناسبات بازرگانی

2)قدرت نظامی و پیروزی در جنگ ها ـ به تدریج و بدون الزام و اجبار ـ آسیای جنوب غربی ـ یک پنجم ـ  طریق تجارت و مناسبات بازرگانی

3)قوت و قدرت فرهنگی آن ـ به تدریج و بدون الزام و اجبار ـ آسیای جنوب شرقی ـ یک چهارم ـ طریق تجارت

4)قدرت نظامی و قوت فرهنگی آن ـ با حمله ی نظامی و به اجبار ـ آسیای جنوب شرقی ـ یک پنجم ـ  طریق تجارت

5-  در جامعه ی جهانی گذشته، امکان عبور از مرزهای جغرافیایی برای فرهنگ های مختلف از چه مسیری وجود داشت؟

1)گفت وگوهای غیر مستقیم علمی و معرفتی ـ تبلیغ مسیحیت

2)روابط تجاری ـ تشکیل سازمان های فراماسونری

3)روابط تجاری ـ گفت وگوهای مستقیم علمی و معرفتی

4)گفت وگوهای مستقیم علمی و معرفتی ـ ادغام در نظام جهانی

6-کدام گزینه نادرست است؟

1) نشر و گسترش اسلام متکی بر قدرت سیاسی و نظامی آن نبود.

2) چین، با آن که از مغولان شکست خورده بود، فرهنگ خود را بر آن ها تحمیل کرد.

3) در قرون نوزدهم و بیستم، فرهنگ کشورهای غیر غربی نیز در حاشیه ی روابط و سازمان های سیاسی و اقتصادی جهانی، وضعیتی متزلزل و آسیب پذیر پیدا کرد.

4) جامعه جهانی قبل از قرون وسطی به صورت امروز نبود و فرهنگ ها و تمدن های مختلف هر یک در بخشی از جهان حاکمیت و قدرت سیاسی مربوط به خود را داشتند.

8-کدام گزینه مراحل «فرایند تکوین نظام نوین جهانی» را به ترتیب به درستی نشان می دهد؟

1) اول: پیدایش قدرت های سیاسی سکولار ـ دوم: به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی و سازمان فراماسونری ـ سوم: پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت ـ چهارم: استعمار و ادغام جوامع در نظام  نوین جهانی

2) اول: پیدایش قدرت های سیاسی سکولار ـ دوم: پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت ـ سوم: به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی و سازمان فراماسونری ـ چهارم:استعمار و ادغام جوامع در نظام  نوین جهانی

3) اول: زوال تدریجی قدرت کلیسا و در نتیجه حاکمیت فئودال ها ـ دوم: پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت ـ سوم: به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی و سازمان فراماسونری ـ چهارم: پیدایش قدرت های سیاسی سکولار

4) اول: زوال تدریجی قدرت کلیسا و در نتیجه حاکمیت فئودال ها ـ دوم: به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی و سازمان فراماسونری ـ سوم: استعمار و ادغام جوامع در نظام  نوین جهانی ـ چهارم: پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت

9-زوال تدریجی قدرت کلیسا منجر به .............. شد. در نهایت با ............ دولت هایی شکل گرفت که به طور رسمی، ................اعلام کردند. این دولت ها خود را در ابعاد جغرافیایی، تاریخی و خصوصاً نژادی و قومی تعریف می کردند و در نهایت ............ از این طریق پدید آمد.

1)حاکمیت  فئودال ها و اربابان بزرگ ـ انقلاب صنعتی ـ در هم شکستن مقاومت فرهنگی اقوام تحت سلطه  ـ نظام استعماری نوین

2)پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت ـ انقلاب فرانسه ـ در هم شکستن مقاومت فرهنگی اقوام تحت سلطه  ـ دولت ملت های جدید

3)حاکمیت فئودال ها و اربابان بزرگ ـ انقلاب فرانسه ـ جدایی خود را از دین  ـ دولت ملت های جدید

4)پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت ـ انقلاب صنعتی ـ جدایی خود را از دین  ـ نظام استعماری نوین

10-با انقلاب فرانسه دولت هایی شکل گرفت که ................ حکومت های گذشته، خود را با هویتی ................ نمی شناختند؛ بلکه خود را در ابعاد ................  خصوصاً ................ تعریف می کردند.

1) همانند ـ دینی ـ قومی و نژادی ـ جغرافیایی و تاریخی                           2) برخلاف ـ دینی ـ جغرافیایی و تاریخی ـ قومی و نژادی

3) برخلاف ـ سیاسی ـ جغرافیایی و تاریخی ـ فرهنگی و اجتماعی                 4) همانند ـ سیاسی ـ فرهنگی و اجتماعی ـ قومی و نژادی

11-پیوند قدرت با ثروت و تجارت چگونه شکل گرفت؟ دولت ها برای افزایش قدرت خود به ...............

1) حمایت مبلغان مسیحی داشتند و بازرگانان برای تجارت و سود نیازمند حمایت سیاسی دولتمردان بودند.

2) سرمایه و پول بازرگانان داشتند و بازرگانان برای تأمین منافع اقتصادی نیاز به مواد خام، نیروی کار ارزان و بازار مصرف داشتند.

3) سرمایه و پول بازرگانان داشتند و بازرگانان برای تجارت و سود، نیازمند حمایت ناوگان نظامی دولت مردان بودند.

4) مواد خام، نیروی کار ارزان و بازار مصرف داشتند و بازرگانان برای تأمین منافع اقتصادی نیازمند درهمشکستن مقاومت فرهنگی اقوامی بودند که سلطه ی آن ها را تحمل نمیکردند.

12-کدام عوامل موجب شد تا تجّار، جایگاه برتری نسبت به زمین داران پیدا کنند و یکی از عناصری که بر فرایند انباشت ثروت و موقعیت سرمایه داران افزود، کدام است؟

1)رشد تجارت، رشد برده داری، انتقال برده های سیاهپوستان آفریقایی به مزارع آمریکایی و انتقال ثروت به جوامع اروپایی ـ صنعت

2)استفاده از نیروی کار ارزان و بازار مصرف کشورهای غیر غربی و انتقال ثروت به جوامع اروپایی ـ رشد تجارت

3)زوال تدریجی قدرت کلیسا، رشد صنعت و تجارت و رخ دادن انقلاب فرانسه ـ حمایت ناوگان نظامی دولت مردان از سرمایه داران

4)حاکمیت فئودال ها و اربابان بزرگ، انتقال برده های سیاهپوستان آفریقایی به مزارع آمریکایی ـ رشد تجارت و صنعت

13-کشورهای غربی به مواد خام، نیروی کار ارزان و بازار مصرف  ................. نیاز داشتند و کشورهای غربی برای این منظور، در وهله ی نخست مراحل از ............ استفاده می کردند.

1) ثروت و صنعت ـ به بردگی کشاندن سیاه پوستان آفریقایی و انتقال ثروت به جوامع اروپایی

2)کشورهای غیر غربی  ـ مبلغان مذهبی و سازمان های فراماسونری

3) ثروت و صنعت ـ مبلغان مذهبی و ایجاد اختلال در فرهنگ عمومی جوامع غیر غربی

4)کشورهای غیر غربی  ـ ایجاد اختلال در فرهنگ عمومی جوامع غیرغربی و سازمان های فراماسونری

14-هدف دولت های سکولار غربی  در حمایت از مبلغان مسیحی چه بود و برای تحقق این هدف چه می کردند و چگونه بر نخبگان سیاسی کشورهای دیگر تأثیر می گذاشتند؟

1)گسترش جهانی قدرت خود ـ با تبلیغ مسیحیت  فرهنگ عمومی جوامع غیر غربی را دچار اختلال می کردند. ـ از طریق سازمان های فراماسونری

2)حذف قدرت کلیسا و ایجاد یک سیاست سکولار ـ با تبلیغ مسیحیت  فرهنگ عمومی جوامع غیر غربی را دچار اختلال می کردند. ـ با گسیل کردن مبلغان مذهبی

3)گسترش قدرت جهانی خود ـ عناصر مستعد و مناسب با خود را از میان نیروی نظامی جوامع غیرغربی جذب می کردند. ـ از طریق سازمان های فراماسونری

4)حذف قدرت کلیسا و ایجاد یک سیاست سکولار ـ عناصر مستعد و مناسب با خود را از میان نیروی نظامی جوامع غیر غربی جذب می کردند. ـ با گسیل کردن مبلغان مذهبی

15-

/ 0 نظر / 50 بازدید