سوالات درس مبانی رایانه سال سوم ریاضی

فصل پنجم

 

نمونه سوالات فصل پنجم

 

1. در عبارات زیر کدام کدام درست وکدام نادرست است؟

A اتوماسیون یعنی جای گزینی انسان با رایانه در برخی امور

B از ربات ها فقط در مراکز صنعتی استفاده میشود.

‍C متجاوز رایانه ای برای انجام مقاصدش نیازبه یک رایانه و یک چاپگر دارد

D دست یابی غیر مجاز به داده ها یکی از موارد جرایم رایانه ای است

 

2.تاثیر رایانه در مکاتبات اداری چیست؟

 

3.محاسن اتوماسیون را بر شمارید؟

 

4.برتری ربات به انسان در چیست؟

 

5.شبیه سازی با استفاده از رایانه چه مزایایی دارد؟

 

6.به کارگیری تجارت الکترونیکی چه مزایایی دارد؟

 

7.امنیت رایانه ای را تعریف کنید؟

 

8.برای امنیت رایانه ها چه نکاتی را باید رعایت کرد؟

9.متجاوز رایانه هی را تعریف کنید؟

 

10.جاهای خالی را پر کنید:

A.رایج ترین برنامه های مخرب .........و........ هستند.

Bبیشترین تاثیر رایانه در صنعت متوجه .......و......... است.

Cنمونه ای از کاربرد رایانه در تولید استفاده از .........است.

/ 0 نظر / 36 بازدید