نمونه سوالات درس مطالعات اجتماعی پایه اول

نمونه سوالات درس مطالعات اجتماعی           پایه اول

1- ارزشهای گروه را تعریف کرده و برای گروه دوستی، دو نمونه ارزش ذکر کنید؟

2- دونمونه از تعارضهای گروهی را ذکر کنید که یکی برای جامعه مفید و دیگری مضر باشد؟

3- انسان چگونه از صفات خود آگاهی می شود؟

4- از دلایل اهمیت گروه جوانی دو مورد را بر فرد توضیح دهید؟

5- خصوصیات و ویژگیهای افرادی که دچار دو گانگی ارزشی شده اند را بنویسید؟

6- آثار مخرب مطلق گرایی گروهی در جامعه را بیان کنید؟

7- دو مورد از نتایج شناخت نادرست از محیط اجتماعی را بنویسید؟

8- شناخت علمی را تعریف کنید؟

9- نظر مردم و عالم اجتماعی را در مورد خودکشی توضیح دهید؟

10- نحوه شکل گیری «ما» را توضیح دهید؟

11- نقش چه مفهومی دارد؟

12- چرا در جامعه تقسیم کار صورت گرفته است؟

13- مفاهیم زیر را تعریف کنید؟تکالیف یا وظایف نقش                         آرمان اجتماعی

14- برای هر یک نظامهای اجتماعی زیر دو خرده نظام بنویسید؟

1- نظام سیاسی                                                                           2- نظام اقتصادی

15- مفاهیم «درونی کردن ارزش ها» و «کنترل اجتماعی» را مقایسیه کنید؟

16- نظام اجتماعی متعادل چیست؟

17- جامعه در چه صورت دچار تعارض و عدم تعارض می شود؟

18- مفهوم نظام اجتماعی را تعریف کنید ؟

19- نظام اداری را در نظر بگیرید و آثار و نتایج مطلوب آن را ذکر کنید؟

20- «جامعه پذیری» چیست و با بقای نظام اجتماعی چه رابطه ای دارد؟

21- چرا کودکانی که در زمانهای گذشته زنده می ماندند سرمایه شناخته می شوند؟

22- چه عواملی نظام تقسیم کار را در جامعه دگرگون کرده است؟

23- مهمترین تاثیر خانواده بر فرد چه نام دارد؟

24- «وجدان» چگونه برای فرد شکل می گیرد؟

25- تفاوت خانواده با گروههای دیگر را بیان کنید؟

26- توضیح دهید که چگونه گونه های مختلف اجتماعی شدن، سبب ناسازگاری زن و شوهر می شود؟

27- روانشناسان مجموعه خصوصیات دوره نوجوانی را چگونه توجیه می کنند؟

28- آثار نامناسب و نامطلوب رشد سریع جمعیت را نام ببرید؟

29- چگونه می توان میزان ناسازگاری را در خانواده ها کاهش داد؟

30- برای هر یک از نقشهای زن و شوهری، دو الگوی عمل بنویسید که برای انجام دادن آن کارها اجبار دارند؟

31- تفاوت بین رابطه اقتصادی و دوستانه را بنویسید؟

32- کارکردها و نتایج قاعده مالکیت در جامعه را بیان کنید؟

33- نظام تولیدی را تعریف کنید؟

34- ارزشهای چه جوامعی مانع رشد علم خواهد شد؟

35- «تضاد طبقاتی» را بعنوان یکی از پیامدهای نامناسب نظام اقتصادی توضیح دهید؟

36- در چه صورت فرد را در نظام اقتصادی شاغل گویند و چهار مورد از آثار و نتایج شاغل بودن را نام ببرید؟

37- رکود اقتصادی چیست و چگونه سبب بیکاری می شود؟

38- مفهوم اشتغال کاذب را تعریف کنید؟

39- استعدادها و توانائی های لازم برای مهندس ساختمان را بنویسید؟

40- چرا تناسب استعداد و هوش با شغل فرد، یک اصل شناخته ای می شود؟

41- سه مورد از عوامل بر هم زننده تعادل نظام اجتماعی را ذکر کنید؟

42- مفهوم نظام سیاسی را تعریف کنید؟

43- نظام های قانونی و خودکامه را با همدیگر مقایسه کنید؟

44- کار و وظیفه شورای نگهبان چیست؟

45- آثار و نتایج مطلوب رسانه ها را برای افراد، گروهها و احزاب را بیان کند؟

46- سه نمونه از مواردی را که نشان دهنده انتخاب کور فرد در جریان انتخابات است، ذکر کنید؟

47- چهار مورد از راههای شناسایی نامردهای انتخاباتی رابیان کنید؟

48- با ذکر یک نمونه بیان کنید که نظام آموزشی چگونه سبب تغییر مسیر نظام سیاسی می شود؟

49- هنگامی که حکومت مشروعیت خود را از دست بدهد، جامعه دچار چه مشکلاتی می شود؟

50- چه تغییرها و تحولاتی باعث شد که نظام خود کامه قادر به حفظ تعادل نظام اجتماعی نباشد؟

/ 0 نظر / 25 بازدید