سوالات چهارگزینه ای جامعه شناسی یازدهم دروس 1 تا 5

1-پرسش های هستی شناسانه، انسان شناسانه و معرفت شناسانه (به ترتیب) در پاسخ به کدام سوال ها ایجاد شده است؟

1)آیا جهان هستی به همین جهان مادی محدود می شود؟ ـ آیا انسان موجودی مختار و فعال است؟ ـ آیا تنها راه شناخت واقعیت، تفکر و اندیشه است؟

2)آیا جهان هستی به همین جهان مادی محدود می شود؟ ـ آیا انسان موجودی مختار و فعال است؟ ـ آیا تنها راه شناخت واقعیت، حس و تجربه است؟

3)آیا جهان هستی به همین جهان مادی محدود می شود؟ ـ آیا ظرفیت های وجودی انسان صرفا متوجه آرمان ها و اهداف دنیوی است؟ ـ آیا تنها راه شناخت واقعیت حس و تجربه است؟

4)آیا ظرفیت های وجودی انسان صرفا متوجه آرمان ها و اهداف دنیوی و این جهانی است؟ ـ آیا انسان موجودی مختار و فعال است؟ ـ آیا جهان هستی به همین جهان مادی محدود می شود؟

2- جهان انسانی محصول ............... است و ابعاد اخلاقی و روانی انسان ها به بخش ............... این جهان مربوط می شود.

1) زندگی انسان ـ اجتماعی              2) فرهنگ جامعه ـ فرهنگی             3) زندگی انسان ـ فردی                 4) فرهنگ جامعه ـ شخصی

3-  از بخش اجتماعی جهان انسانی با عنوان جهان ............... و از بخش فردی آن با عنوان جهان ............... تعبیر می شود و به این ترتیب، ............... قرار داده می شود.

1) فرهنگی ـ تکوینی ـ جهان فرهنگی در برابر جهان انسانی                                    2)فرهنگی ـ ذهنی ـ جهان فرهنگی در برابر جهان ذهنی

3) ذهنی ـ فرهنگی ـ جهان ذهنی در برابر جهان فرهنگی                           4)ذهنی ـ تکوینی ـ جهان ذهنی در برابر جهان انسانی

4- «هر چه با اندیشه و عمل فرد پدید می آید.» ، «وقتی اندیشه به صورت گفتار و نوشتار بیان می شود.» ، «وقتی فردی درباره ی مسئله ای خاص بیندیشد.»به ترتیب به کدام موارد اشاره دارند؟

1) جهان انسانی ـ جهان اجتماعی و فرهنگی ـ جهان فردی و ذهنی               2)جهان اجتماعی ـ جهان ذهنی و روانی ـ جهان انسانی

3) جهان انسانی ـ زندگی اجتماعی و فرهنگی ـ زندگی اجتماعی                   4)جهان اجتماعی ـ زندگی شخصی ـ زندگی فردی و ذهنی

5- ............، شیوه ی زندگی اجتماعی انسان ها را شکل می دهد و حاصل ............... است.

1) جهان تکوینی ـ آگاهی و عمل مشترک آدمیان                                    2) جهان تکوینی ـ برداشت ها و نگرش های مختلف اجتماعی

3) فرهنگ ـ برداشت ها و نگرش های مختلف اجتماعی                             4) فرهنگ ـ آگاهی و عمل مشترک آدمیان

6-جهان اجتماعی چه عنوان دیگری دارد و چرا؟

1) تکوینی ـ چون مستقل از خواست شخصی انسان ها شکل می گیرد.

2) فرهنگی ـ هویتی فرهنگی دارد و فرهنگ، شیوه ی زندگی انسان ها را شکل می دهد.

3) اخلاقی ـ به ابعاد ذهنی، اخلاقیی و روانی افراد توجه دارد.

4) انسانی ـ اجتماع چیزی نیست جز گردهمایی تعدادی از انسان ها.

7-  کدام گزینه در ارتباط با «فرهنگ» نادرست است؟

1) شیوه ی زندگی اجتماعی انسان ها را شکل می دهد و حاصل آگاهی و عمل مشترک آدمیان است.

2) زندگی اجتماعی انسان هویت فرهنگی دارد و به همین دلیل جهان اجتماعی را جهان فرهنگی نیز می نامند.

3) هنجارها و رفتارها مربوط به لایه های عمیق و بنیادین فرهنگ هستند و ارزش ها و عقاید در لایه های غیربنیادین آن قرار دارند.

4) هر فرهنگی نوعی خاص از عقاید و خصوصیات ذهنی را در افراد پدید می آورد و به همان نوع اجازه ی بروز و ظهور می دهد.

8-عبارت زیر به معرفی چه مفهومی می پردازد؟

« هر فرهنگی نوع خاصی از عقاید و خصوصیات ذهنی را در افراد پدید می آورد و هر نوع اخلاقی نیز جویای فرهنگی متناسب با خود است.»

1) تقابل و تعارض دو جهان فرهنگی و ذهنی                              2) تناسب و هماهنگی میان دو جهان ذهن و فرهنگ

3) تقابل و تعارض دو جهان تکوینی و اجتماعی                           4) تناسب و هماهنگی میان دو جهان تکوین و فرهنگ

 

 

 

9-چرا در برابر جهان انسانی می توان از جهان دیگری به نام جهان تکوینی سخن گفت؟ زیرا ...............

1) این جهان ، پیش از انسان و مستقل از خواست و اراده انسان وجود دارد.

2) موجودات جهان تکوینی با موجودات جهان انسانی تفاوت دارند.

3) تعابیر قرآنی شهادت و ملک به جهان مستقل از اندیشه ی انسان بازمی گردد.

4) در قرآن به دو جهان، یکی انسانی و دیگری مستقل از خواست انسان اشاره شده است.

10-همان گونه که بین دو جهان ............... و ............... پیوندی برقرار است، دو جهان ............... و ............... نیز با هم پیوند و ارتباط دارند.

1) فردی ـ فرهنگی / ذهنی ـ انسانی                            2) اجتماعی ـ فرهنگی / انسانی ـ تکوینی

3) ذهنی ـ فرهنگی / تکوینی ـ انسانی                          4) شخصی ـ ذهنی / انسانی ـ تکوینی

11-  جهان انسانی ............... جهان تکوینی قرار دارد و متفکرینی که جهان تکوینی را به طبیعت محدود می‌کنند، از سه جهان ...............، ............... و............... سخن می گویند.

1) در تضاد با ـ طبیعت، ذهن و فرهنگ                                                2) در برابر ـ طبیعت، ذهن و فرهنگ

3) در تضاد با ـ تکوینی، طبیعت و فوق طبیعت                           4) در برابر ـ تکوینی، طبیعت و ذهن

12-عبارت کدام گزینه با نظر محدودبودن جهان تکوینی به جهان طبیعت همسو و هم جهت نیست؟

1) جهان تکوینی مهم تر از جهان ذهنی و فرهنگی است.                2) ادراک و آگاهی انسان محدود به حیات انسانی نیست.

3) ذهن افراد و فرهنگ جامعه هویتی طبیعی و مادی دارند.             4) بین علوم طبیعی و علوم انسانی و اجتماعی تفاوتی واقعی وجود ندارد.

13-کدام گزینه بیانگر نظر گروهی است که جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود می کنند؟

1) این جهان را مهم تر از جهان ذهنی و جهان فرهنگی می دانند و ذهن افراد و فرهنگ جامعه را دارای هویتی طبیعی و مادی دانسته و بین علوم طبیعی، انسانی و اجتماعی تفاوت واقعی قائل نیستند.

2) این جهان را مهم تر از جهان ذهنی و جهان فرهنگی می دانند و جهان ذهنی و فردی افراد را تابع فرهنگ دانسته و بین علوم طبیعی، انسانی و اجتماعی تفاوت واقعی قائل نیستند.

3) این جهان را مهم تر از جهان اجتماعی و جهان فرهنگی می دانند و ادراک و آگاهی را محدود به حیات انسان ندانسته و علوم طبیعی را نیز مهم تر از علوم انسانی و اجتماعی می دانند.

4) این جهان را مهم تر از جهان اجتماعی و جهان فرهنگی می دانند و ذهن افراد و فرهنگ جامعه را دارای هویتی طبیعی و مادی دانسته و علوم انسانی و طبیعی را مهم تر ازعلوم اجتماعی می دانند.

14- گروهی که جهان فرهنگ را مهم تر از جهان ذهنی و جهان تکوینی می دانند، به ترتیب جهان ذهنی (فردی( و جهان تکوینی  راچگونه تعریف می‌کنند؟

1) تابع فرهنگ جامعه ـ دارای هویتی فرهنگی و در معرض برداشت ها و تصرفات مختلف فرهنگی و اجتماعی انسان ها

2) محدود نبودن ادراک و آگاهی فردی به حیات انسانی ـ دارای هویتی فرهنگی و در معرض برداشت ها و تصرفات فرهنگی و اجتماعی

3) تابع فرهنگ جامعه ـ ماده ی خامی در معرض برداشت ها و تصرفات مختلف فرهنگی و اجتماعی انسان ها

4) محدود نبودن ادراک و آگاهی ذهنی و فردی به حیات انسانی ـ ماده ی خامی در معرض برداشت ها و تصرفات اجتماعی

15-در نگاه قرآنی، جهان تکوینی ............... و ادراک و آگاهی ............... و جهان تکوینی براساس حکمت و مشیت خداوند سبحان ............... دارد.

1) همان جهان انسانی است ـ محدود به حیات انسان نمی باشد ـ با فطرت انسانی مطابقت

2) محدود به جهان طبیعت نیست ـ محدود به حیات انسان می باشد ـ رفتاری حکیمانه با انسان و جامعه ی انسانی

3) همان جهان تکوینی است ـ محدود به حیات انسان می باشد ـ با فطرت انسانی مطابقت

4) محدود به جهان طبیعت نیست ـ محدود به حیات انسان نمی باشد ـ رفتاری حکیمانه با انسان و جامعه ی انسانی

 

 

16-از منظر قرآن «گشایش درهای برکات جهان تکوینی به روی انسان ها» و «پنهان شدن ظرفیت های آسمانی و الهی زمین و آسمان از انسان» به ترتیب نتیجه ی کدام عوامل هستند؟

1) اخلاق الهی انسان ها و فرهنگ توحیدی جامعه ـ هویت مشرکانه ی افراد و فرهنگ جامعه

2) اخلاقی الهی انسان ها و باور جامعه به حکمت و مشیت خداوند سبحان ـ هویت مشرکانه و عدم مسئولیت پذیری افراد در قبال جامعه

3) اعتقاد افراد به عوالم شهادت و غیب و فرهنگ توحیدی جامعه ـ باور به حکمت و مشیت خداوند سبحان و هویت مشرکانه ی جامعه

4) اعتقاد به عوالم تکوینی و تکوینی و باور به حکمت و مشیت الهی خداوند سبحان ـ هویت مشرکانه ی افراد و نداشتن فرهنگ توحیدی

17-  به ترتیب عبارات « جهان تکوینی  ماده ی خامی در معرض برداشت ها و تصرفات مختلف فرهنگی و اجتماعی انسان ها است.» ، « تأکید برمسئولیت فرد در قبال فرهنگ و جامعه» و «در تعامل با هم دانستن هر دو جهان فرهنگی و تکوینی» به کدام نظریه ها تعلق دارند؟

1) نظر دوم ـ نظر دوم ـ نظر سوم                                            2) نظر دوم ـ نظر سوم ـ نظر سوم

 3) نظر اول ـ نظر دوم ـ نظر دوم                                            4) نظر سوم ـ نظر سوم ـ نظر اول

18-  اینکه قرآن « از زندگی و مرگ امت ها سخن می گوید» و اینکه « بر مسئولیت فرد در قبال جامعه تأکید می کند. به ترتیب بیانگر اهمیت قائل شدن برای کدام موارد است؟

1) جهان اجتماعی ـ جهان فرهنگی                                         2) جهان اجتماعی ـ جهان تکوینی و تکوینی

3) جامعه و فرهنگ ـ جهان فرهنگی                                        4) جامعه و فرهنگ ـ جهان فردی اشخاص

19- وضعیت عبارات زیر از جهت صحیح یا غلط بودن در کدام گزینه آمده است؟ (به ترتیب)

الف- گروهی که جهان فرهنگ را مهم تر از جهان ذهنی و  تکوینی می دانند، برای جامعه و فرهنگ جایگاه ویژه ای قائل بوده و بر مسئولیت افراد در قبال فرهنگ و جامعه تأکید می کنند.

ب- کسانی که هر دو جهان فرهنگی و جهان تکوینی را مهم و در تعامل با یکدیگر می دانند، جهان تکوینی را محدود به جهان طبیعت ندانسته و ادارک و آگاهی را نیز محدود به حیات انسانی نمی دانند.

ج- برخی که جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود می کنند، این جهان را مهم تر از جهان ذهنی و جهان فرهنگی دانسته و فرهنگ جامعه را دارای هویتی طبیعی و مادی می دانند و علوم مربوط به آن ها نظیر علوم طبیعی است.

د- برخی که جهان تکوینی را محدود به جهان طبیعت نمی دانند، ادراک و آگاهی را محدود به حیات انسانی ندانسته و بر مسئولیت فرد در قبال فرهنگ و جامعه تأکید دارند.

1) غ ـ ص ـ ص ـ ص                     2) غ ـ ص ـ غ ـ غ                                    3) ص ـ غ ـ ص ـ ص                    4) ص ـ ص ـ ص ـ غ

20-جهان ............... مستقل از خواست و اعتبار انسانی وجود دارد. نزد متفکران مسلمان، جهان تکوینی بخشی از جهان ............... است و گروهی که ............... بین علوم طبیعی و علوم انسانی و اجتماعی تفاوتی واقعی قائل نیستند.

1) تکوینی ـ طبیعت   ـ جهان تکوینی را مهم تر از جهان ذهنی و جهان فرهنگی می دانند.

2) تکوینی ـ ذهنی و خودی ـ جهان فرهنگ را مهم تر از جهان ذهنی و  تکوینی می دانند.

3) ذهنی ـ طبیعت ـ جهان فرهنگ را مهم تر از جهان ذهنی و تکوینی می دانند.

4) فرهنگی ـ ذهنی و فردی ـ هر دو جهان فرهنگی و جهان تکوینی را مهم و در تعامل با یکدیگر می دانند.

21- به ترتیب کدام‌یک نظر کسانی است که جهان فرهنگ را مهم تر از جهان ذهنی و جهان تکوینی می دانند و کدام‌یک دیدگاه گروهی است که جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود می‌کنند؟

1) بین علوم طبیعی، انسانی و اجتماعی تفاوت واقعی وجود ندارد. ـ ذهن افراد و فرهنگ جامعه هویتی طبیعی و مادی دارند.

2) علوم مربوط به ذهن افراد و فرهنگ جامعه نظیر علوم طبیعی است. ـ جهان ذهنی و فردی افراد را تابع فرهنگ جامعه می دانند.

3) جهان ذهنی و فردی افراد تابع فرهنگ جامعه است. ـ ذهن افراد و فرهنگ جامعه، هویتی طبیعی و مادی دارند و علوم مربوط به آن ها نظیر علوم طبیعی است.

4) ذهن افراد و فرهنگ جامعه هویتی طبیعی دارند. ـ جهان تکوینی  را ماده ی خامی می دانند که در معرض برداشت ها و تصرفات مختلف فرهنگی و اجتماعی انسان ها قرار می گیرد.

22-جهان هستی از چه جهان هایی تشکیل شده است، کدام جهان شامل دو بخش ذهنی و فرهنگی است و کدام جهان دارای دو بخش طبیعی وفوق طبیعی است؟ (به ترتیب)

1) تکوینی و انسانی، تکوینی، انسانی                            2) فرهنگی و تکوینی، تکوینی، انسانی

3) تکوینی و تکوینی، انسانی، ذهنی                             4) تکوینی و انسانی، انسانی، تکوینی

23-آنچه که با اندیشه و عمل انسان پدید می آید مربوط به چه جهانی است؟ جهان فرهنگی در برابر کدام جهان قرار داده می شود و هر فرد بر چه اساسی مسائل روزمره ی زندگی خود را تفسیر می کند و کدام جهان پیش از انسان وجود داشته است؟

1) انسانی ـ ذهنی ـ عقاید و ارزش های خود ـ تکوینی                  2) فرهنگی ـ ذهنی ـ خصوصیات ذهنی خود ـ تکوینی

3) انسانی ـ تکوینی ـ هنجارها و رفتارهای خود ـ ذهنی                 4) اجتماعی ـ انسانی ـ عقاید و ارزش های خود ـ ذهنی

24-گروهی که جهان فرهنگی را مهم تر از جهان ذهنی و تکوینی می دانند معتقدند که جهان ذهنی و فردی افراد ............... می باشد و جهان تکوینی را نیز ماده ی خامی برای دخل و تصرف .................................مختلف می دانند.

1) دارای هویتی طبیعی ـ علمی افراد                                       2) تابع جهان تکوینی ـ فرهنگی افراد

3) تابع فکر و اندیشه ی افراد ـ علمی انسان ها                            4) تابع فرهنگ ـ فرهنگ ها و جوامع

25- در نگاه قرآنی، جهان تکوینی محدود به ............... و ادراک و آگاهی نیز به ...............

1) جهان طبیعت نیست ـ هویت مادی و طبیعی است.                  2) جهان طبیعت نیست ـ انسان منحصر نمی شود.

3) جهان طبیعت نیست ـ حیات انسانی می باشد.                                    4) جهان طبیعت است ـ ذهن افراد و فرهنگ جامعه است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس دوم : فرهنگ جهانی

1- کدام گزینه در تعریف فرهنگ هایی که ظرفیت جهانی شدن ندارند، درست است؟

1) ارزش ها و عقاید آن ها ناظر به قوم و منطقه ی خاصی است و نگاه ی سلطه جویانه به دیگر اقوام ندارند.

2) ارزش ها و عقاید آن ها در خدمت گروه و قوم خاصی است و نگاه ی سلطه جویانه دارند.

3) عقاید و آرمان های آن ها موافق با فطرت آدمیان است و از آن تخطی نمی کنند.

4) عقاید و آرمان های آن ها ناظر به قوم و گروه خاصی است و جهان را به دو منطقه ی مرکزی و پیرامونی تقسیم می کنند.

2- مدینه ی فاسقه ی فارابی شایستگی حرکت به سوی فرهنگ واحد جهانی را ............... زیرا ...............

1) دارد ـ هم عقاید و ارزش های آن و هم هنجارها و رفتارهای آن حق است.

2) ندارد ـ اگرچه عقاید و ارزش هایش حق است اما هنجارها و رفتارهای آن برخلاف حق است.

3)دارد ـ اگرچه عقاید و ارزش هایش حق است اما هنجارها و رفتارهای آن برخلاف حق است.

4)ندارد ـ هم عقاید و ارزش های آن و هم هنجارها و رفتارهای آن برخلاف حق است.

3-کدام عبارت در تعریف «فرهنگ صهیونیسم» صحیح نیست؟

1) عقاید، ارزش ها و یا رفتار آن ناظر به قوم، منطقه یا گروهی خاص است.

2) با رویکرد دنیوی خود، دیگران را در خدمت نژادی خاص به کار میگیرند.

3) نمونه ای از فرهنگی است که جهان را به دو منطقه ی مرکزی و پیرامونی تقسیم می‌کند.

4)کانون ثروت و قدرت را مورد توجه قرار داده و کشورهای دیگر را پیرامون آن به خدمت می گیرد.

4-فرهنگ ............... آرمان ها و ارزش های خود را متوجه نژاد خاصی می داند. فرهنگ ............... کانون ثروت و قدرت را مورد توجه قرار داده و کشورهای دیگر را در پیرامون آن به خدمت می گیرد. فرهنگ ............... تسلط یک قوم، جامعه و گروهی خاص را بردیگران به دنبال میآورد و دیگران را به ضعف و ناتوانی می کشاند.

1) صهیونسیم ـ سرمایه داری ـ استکبار                                    2) استکبار ـ صهیونیسم ـ سرمایه داری

3) سلطه ـ سرمایه داری ـ صهیونیسم                                       4) صهیونیسم ـ سلطه ـ صهیونیسم

5- «تقسیم جهان به مناطق دوگانه ی مرکزی و پیرامون»، «توجه آرمان ها و ارزش ها به نژادی خاص، داشتن رویکردی دنیوی و این جهانی و دیگران را درخدمت نژادی خاص درآوردن » هرکدام به ترتیب پیامد کدام فرهنگ ها هستند؟

1) سرمایه داری ـ استکبار                                        2)سرمایه داری ـ صهیونیسم بین الملل

3) صهیونیسم بین الملل و سرمایه داری ـ سلطه              4)صهیونیسم بین الملل و سرمایه داری ـ صهیونیسم بین الملل

6- به ترتیب کدام مورد از ویژگی های فرهنگی است که قابلیت جهانی شدن را ندارد و کدام موارد به فرهنگی که ظرفیت جهانی شدن را دارد، اشاره می کند؟

1) داشتن عقاید و ارزش های ناظر به قوم و منطقه ی خاص ـ فراترنرفتن از مرزهای جغرافیایی ـ دنبال کردن سعادت همه ی انسان ها / نداشتن نگاه سلطه جویانه ـ سخن گفتن از آرمان ها و عقاید مشترک انسانی ـ در خدمت گروه خاص نبودن عقاید، ارزش ها و هنجارها

2) در خدمت گروه خاص نبودن عقاید، ارزش ها و هنجارها ـ داشتن عقاید و ارزش های ناظر به قوم و منطقه ی خاص ـ فراترنرفتن از مرزهای جغرافیایی / سخن گفتن از آرمان ها و عقاید مشترک انسانی ـ دنبال کردن سعادت همه ی انسان ها ـ نداشتن نگاه سلطه جویانه

3) نداشتن نگاه سلطه جویانه ـ دنبال کردن سعادت همه ی انسان ها ـ در خدمت گروه خاص نبودن عقاید، ارزش ها و هنجارها / فراترنرفتن از مرزهای جغرافیایی ـ داشتن عقاید و ارزش های ناظر به قوم و منطقه ی خاص ـ سخن گفتن از آرمان ها و عقاید مشترک انسانی

4) داشتن عقاید و ارزش های ناظر به قوم و منطقه ی خاص ـ نداشتن نگاه سلطه جویانه ـ فراترنرفتن از مرزهای جغرافیایی / در خدمت گروه خاص نبودن عقاید، ارزش ها و هنجارها ـ دنبال کردن سعادت همه ی انسان ها ـ سخن گفتن از آرمان ها و عقاید مشترک انسانی

 

 

 

7-  عبارات زیر به ترتیب به کدام ویژگی و ارزش یک فرهنگ مطلوب جهانی اشاره دارند؟

« فرهنگ هایی که نمی توانند به این ویژگی قائل باشند، نمی توانند معیار و میزانی برای سنجش عقاید و ارزش های مختلف داشته باشند.» ، « فرهنگی که صرفاً متوجه نیازهای مادی و دنیوی است بشر را به بحران های روحی و روانی گرفتار می سازد.» ـ « زمینه ی گسترش و تحقق عقاید و ارزش های جهان شمول را فراهم می سازد.»

1) تعهد و مسئولیت ـ عدالت و قسط ـ حریت و آزادی                   2) حقیقت ـ معنویت ـ تعهد و مسئولیت

3) حقیقت ـ عدالت و قسط ـ معنویت                                      4) معنویت ـ حریت و آزادی ـ عدالت و قسط

8-  آزادی به معنای رهایی از قیدوبندهایی است که ......................... می شوندو زمینه ی ...................... را فراهم می کنند.

1) مانع رسیدن انسان به کمال و حقوق انسانی  ـ ظلم بر انسان

2) مانع رسیدن انسان به کمال و حقوق انسانی  ـ نفوذ و سلطه ی فرهنگ بیگانه

3) یک قوم یا گروه را در خدمت گروه یا نژادی خاص درمی آورند ـ ظلم بر انسان

4) به ذوب یک فرهنگ در برخی فرهنگ های رقیب منجر می شوند ـ نفوذ و سلطه ی فرهنگ بیگانه

9-  چه فرهنگی اگر گسترش پیدا کند، انسانیت را با بحران های روحی و روانی مواجه می کند ؟

1) فرهنگی که نتواند یک نظام جهانی را تعریف کند و در وصول به ادعاهای خود ناکام بماند.

2) فرهنگی که صرفاً متوجه نیازهای مادی و دنیوی است و از نیازهای ابدی و معنوی انسان چشم پوشی می کند.

3) فرهنگی که نتواند مسیر حرکت به سوی نظام جهانی را برای عبور از شرایط متغیر اجتماعی ترسیم کند.

4) فرهنگی که در محدوده ی خود باقی بماند و ارزش های جهان شمول نداشته باشد.

10-  به ترتیب فقدان ارزش های «عدالت و قسط» زمینه ساز ............... است و ارزش «مسئولیت و تعهد» زمینه ساز............... می شود و رویکردهای تقدیرگرایانه و غیرمسئول زمینه ی ............... را فراهم می کنند.

1) دوقطبی شدن جهان ـ گسترش و تحقق ارزش های جهان شمول ـ نفوذ سلطه گران

2) ظلم بر انسان ـ سعادت معنوی انسان ها ـ گسترش فرهنگ

3) دوقطبی شدن جهان ـ گسترش و تحقق ارزش های جهان شمول ـ ظلم بر انسان

4) ظلم بر انسان ـ نفوذ فرهنگ بیگانگان ـ گسترش فرهنگ

11-  فرهنگ هایی که به حقیقتی قائل نباشند، نمی توانند ............... و در نتیجه................

1)  پرسش های بنیادین درباره ی مرگ و زندگی انسان پاسخ دهند ـ نمی توانند از حقانیت عقاید خود دفاع کنند.

2) معیار و میزانی برای سنجش عقاید و ارزش های مختلف داشته باشند ـ در وصول به ادعاهای جهانی خود ناکام خواهند ماند.

3) معیار و میزانی برای سنجش عقاید و ارزش های مختلف داشته باشند ـ نمی توانند از حقانیت عقاید خود دفاع کنند.

4) به پرسش های بنیادین درباره ی مرگ و زندگی پاسخ دهند ـ انسانیت را به بحران های روحی و روانی گرفتار می سازند.

12-کدام عبارت پیامد محدودشدن توجه یک فرهنگ به نیازهای مادی و دنیوی انسان است و با تأکید بر کدام ارزش جهان شمول فرهنگ جهانی، می توان از آن دوری جست؟

1) غافل ماندن از پاسخ به نیازهای تأمین کننده ی سعادت معنوی و ابدی انسان ـ معنویت

2) ناتوانی از تعیین معیار و میزان برای سنجش عقاید و ارزش های مختلف ـ حقیقت

3) دوقطبی شدن جهان و استضعاف و ظالمانه ی برخی از برخی دیگر ـ معنویت

4) ضعف و ناتوانی در دفاع از حقانیت ارزش ها و عقاید خود ـ حقیقت

13-  به ترتیب در صورتی که کدام یک از ارزش های متعلق به یک فرهنگ مطلوب جهانی تحقق نیابد، این نتایج حاصل می شود؟

»از بین رفتن قدرت مقاومت یک فرهنگ»، «گرفتاری انسانیت در بحران های روحی و روانی» و« نداشتن معیار و میزانی برای سنجش عقاید و ارزش های مختلف»

1) عقلانیت ـ حقیقت ـ معنویت                                             2) مسئولیت و تعهد ـ معنویت ـ عقلانیت

3) مسئولیت و تعهد ـ معنویت ـ حقیقت                                   4) عدالت و قسط ـ معنویت ـ عقلانیت

 

14-به ترتیب در صورتی که کدام یک از ارزش های متعلق به یک فرهنگ مطلوب جهانی تحقق نیابد، این نتایج حاصل می شود؟

« نداشتن معیار و میزانی برای سنجش عقاید و ارزش ها»، «از بین بردن قدرت مقاومت یک فرهنگ» و « ناتوانی در دفاع از لایه های بنیادین هویتی خود»

1) عقلانیت ـ معنویت ـ مسئولیت و تعهد                                  2) حقیقت ـ مسئولیت و تعهد ـ عقلانیت

3) معنویت ـ حریت و آزادی ـ حقیقت                                      4) عدالت و قسط ـ معنویت ـ حقیقت

15- فرهنگ سلطه یا فرهنگ استکبار چگونه فرهنگی است؟ فرهنگی که ...............

1) درصدد تسلط یک قوم، جامعه و گروهی خاص بر دیگران است و سعادت همه ی انسان ها را دنبال می‌کند.

2) عقاید، ارزش ها و هنجارهای آن در خدمت گروه و قوم خاصی نیست و دیگران را به ضعف و ناتوانی می‌کشاند.

3) تسلط یک قوم، جامعه و گروهی خاص را بر دیگران به دنبال میآورد و دیگران را به ضعف و ناتوانی می‌کشاند.

4) عقاید، ارزش ها و

/ 0 نظر / 37 بازدید