نمونه سوال درس مبانی کامپیوتر سوم ریاضی فیزیک

بسمه تعالی
1- کدامیک از گزینه های زیر جزء درگاههای کامپیوتر نیست ؟
الف)درگاه موازی ب)درگاه داده ج)درگاه USB د)درگاه سریال
2- درصورتیکه برنامه در Start Up قرار گیرد ..........
الف)در هنگام باز شدن منوی Start اجرا میشود . ب)هیچگاه اجرا نمیشود
ج)درهنگام اجرا Password لازم دارد .
د) در هنگام راه اندازی ویندوز به طور خودکار اجرا میشود
3- جهت ذخیره کردن یک سند تحت نامی دیگر ازکدام گزینه استفاده میشود .
الف)Open ب)Save ج)New د)Asve As
4- کدامیک از گزینه های زیر با بقیه متفاوت است .
الف)صفحه کلید – اسکنر ب)پویشگر – رسام ج)اسکنر – پرینتر د)صفحه کلید – صفحه نمایش
5- کدام گزینه در Number از کادر محاوره ای Format Call اعداد وارد شده را به صورت
درصد نشان میدهد ؟
الف)Currency ب)Percentage ج)Special د)Number
6- از فرما ..........جهت تقسیم یک خانه به چند خانه و از فرمان ............ برای ادغام چند خانه به
یک خانه در جدول استفاده میشود . (از راست به چپ)
الف)Merge-Split ب)Split- Merge ج)Split-Delete د)Merge-Insert
7- کدام فرمان برای اضافه آدرس صفحه وب جاری به Favorites قابل استفاده است .
الف) فرمان Add To Favorites واقع در منوی Tools
ب) فرمان Favorites واقع در منوی Edit
ج ) فرمان Add To Favorites واقع در منوی Favorites
د ) فرمان Favorites واقع در منوی Tools
8-پسوند فایلهای برنامه و فرم در ویژوال بیسیک ترتیب (از به چپ) عبارتند از :
الف).frm ,.vbp ب).vbp ,frm ج).vbf ,.vbp د).frm ,.vbf
9-ریزکامپیوترها در رده بندی کامپیوتر ها همان .............. می باشند .
الف)ابرکامپیوترها ب)کامپیوترهای کوچک
ج)کامپیوترهای شخصی د)کامپیوترهای بزرگ
10-کدامیک از گزینه های زیر با بقیه متفادت است .
الف)Word ب)Windows Xp
ج) Power Point د)Excel
11- در ویزال بیسیک برای باز کردن پروژه هایی اخیزاً مورد استفاده قرار گرفته اند انتخاب
کدام زبانه در محاوره ای New Project مناسب است .
الف)New ب)Reccent
ج)Exiting د)Open
12-جهت رسم اشکال از پیش تعریف شده در Word استفاده میشود .

الف)Ayto Shape ب)Wrd Art
ج)Text Box د)Draw
13- جهت تغییر نوع نمودار ترسیم شده در محیط Excel از کدام دکمه نوار ابزار Chart
استفاده میشود ؟
الف)Chart Type ب)Format chart
ج)Chart Wizard د)C= A + B
15- برای مرتب کردن یک لیست گزینه ................. از منوی DATA را انتخاب میکنیم .
الف)Sort ب)Form
ج)Arrange د)Auto Filter
16- برنامه Clean Up را در چه صورتی بکار میرود ؟
الف)برای تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات موجود
ب)برای حذفایلهای بلا استفاده که فضای خالی دیسک را افزایش میدهد.
ج)برای ساختن فایلهای فشرده
د) برای تمیز کردن Desktop
17- برای تغییر نام دادن پوشها و فایلها :
الف ) روی پوشه مورد نظر کلیک کرده و گزینه Rename This Folder را از نیمه چپ انتخاب کنید
ب)روی پوشه مورد نظر راست کلیک کرده و گزینه Rename زا انتخاب کنید .
ج)پس از انتخاب پوشه یا فایل مورد نظر کلید F را انتخاب کنید .
د)هرسه مورد
18- خصوصیات Web:
الف)وب ، اطلاعات را در صفحاتی بنام Web Page ذخیره میکند .
ب)از برنامه های وب برای Down Load کردن اطلاعات می توان استفاده کرد .
ج)از طریق صفحات وب می توان از یک سایت به سایتهای دیگر وارد شد .
د) همه موادر .
19- منطقه ای از یک دیسک سخت که با اسم مشخص نام گذاری شده و برای نگه داری اطلاعات
مرتبط با هم بکار میرود .
الف )Task Bar ب)Toolbar
ج) Folder د)هیچکدام
20- اطلاعات حافظه ی ROM با خاموش کردن کامپیوتر ...................
الف)پاک میشود ب)بهCpu منتقل میشود
ج)بهHard Disk منقل میشود د)هیچکدام
21-مترجم زبان بیسیک از کدام نوع است ؟
اف)مفسر ب) کمپایلر ج)اسمبلر د)هیچکدام
22- طرق پیشرفته برقراری ارتباط کدامند ؟.
الف)پست الکترونیک- پست صوتی ب)شبکه های محلی – کنفرانس از راه دور
ج)اینترنت و اکسترانت د)همه موارد
23- در این معماری شبکه واحد مرکزی وجود ندارد و تمام ارتباطات از طریق یک کابل ارتباطی
بنام گذرگاه انجام میگیرد .
الف)Topology ب)Ring Network
ج)Bus Network د)Star Network
24- کدامیک از گزینه های زیر با بقیه متفاوت است .
الف)Suse ب) Unix ج) Gnome د)Fedora
25- کدام یک از موارد زیر در مورد نرم افزار لینوکس نمیباشد .
الف)نرم افزار صفحه گسترده برخی از نسخ Open Office Orgcalc میباشد
ب)نرم افزار صفحه گسترده برخی از نسخ Open Office. Org Impress میباشد
ج)نرم افزار ارائه مطالب برخی از نسخ Open office.Org Impress میباشد
د)نرم افزار انجام محسابات ریاضی و آماری برخی از نسخ Open Office.Org Math میباشد
26- کدامیک از موارد زیر صحیح میباشد .
الف) اکثر تصاویر موجود در وب ، یه یکی از دو نوع GIF یا JPG میباشد
ب)مودم یک کانال ارتباطی است .
ج)نرم افزارها بطور کلی بدو دسته کمکی و اصلیتقسیم میشود
د)ارتباط اجزا روی برد اصلی Port امکان پذیر است .
27- کدامیک از گزینه های زیر برای ترکیب متن و گرافیک بکار نمیروند.
الف)Adobe Photoshap ب) Publisher
ج)Adobe Illustrator د) الف و ج صحیح میباشد .
28- مخترعان ماشین های پردازش با فناوری چرخ دنده ها عبارتند از :
الف)پاسکال ب)لایب نیز ج)بایرون د)الف و ب صحیح میباشد .
29-کدامیک از کاربردهای رایانه نمیباشد .
الف) Gprs ب)Simulation ج)Webcam د)Node
30- کدام یک از حافظه های جانبی زیر برای یکبار نوشتن قابل استفاده است ؟
الف – Cd-R , Cd-Rom ب)امکان ندارد یکی حذف میشود
ج)My Computer د) My Document
32- کدام گزینه زیر صحیح است .
الف) بایت کوچکترین واحد حافظه است .
ب)دیسک گردان که یک وسیله مکانیکی است دارای چهار جزء اصلی است .
ج)Cache یک نوع حافظه ی بسیار سریع تر از Ram است .
د)برنامه های گرافیکی ، از جمله برنامه های کاربردی عمومی هستند .
33- معادل عبارت محاسباتی در زبان ویزوال بیسیک کدام است .

34- در برنامه های کاربردی کدام مورد نادرست است
الف) دادهها به صورت متنی و عددی هستند .
ب)پسوند فایلهای فضای کاری در اکسل Xls میباشد .
ج)غلط یاب املایی و دستوری در منوی View گزینه And Grammar Spelling موجود است .
د)برایمرور صفحات به صورت Offline گزینه ی Make availableoffline را علامت بزنید .
35- برای سوئیچ نمودن بین پنجره های باز از کدام کلید ترکیبی استفاده میشود ؟
الف)Alt + Tab ب)Alt+Ese ج)Alt+Space Bar د)Ctrl +EsC
36- برای اینکه ابتدای پاراگراف شماره گذاری شود . کدام گزینه مناسب است ؟
الف ) Auto Correct ب)Bookmark
ج)از منوی Format گزینه Bullet And Numbering
د) ب و ج صحیح است

 

 

بسمه تعالی
توجه : دانش آموز گرامی ، در صورت انصراف در هر مرحله کار عملی مسئولین را مطلع
و فرم انصراف را تکمیل نمائید.
سوالات کار عملی ویندوز XP ویژه مسابقات کارگاهی
مرحله دوم
نام و نام خانوادگی : نمره کل :
1. ترتیبی دهید که فایلها و پوشه های دارای صفت مخفی ظاهر شوند.

2. لیستی از فایلهایی که ظرفیت آنها از 30 کمتر میباشد را بیابید.

3. ترتیبی دهید که نوار ابزار Quick Launch روی نوار وظیفه مشاهده شود.

4. یک تصویر از پنجره My Computer را زمینه کار قرار د هید.

5. ترتیبی دهید که هنگام حذف فایل یا فولدر بطور کلی :

الف ) دیالوگ تائیدیه حذف شود.

ب ) اطلاعات درایو E پس از حذف بدون انتقال به Recycle Bin از بین رود.

6. ابتدا نوار وظیفه را جابجا نموده و سپس ترتیبی دهید که نتوان نوار وظیفه را جابجا نمود.

7. پنجره ای را باز نموده و به وسیله صفحه کلید آنرا جابجا کنید .


1- چهار مورد از مزایای تجارت الکترونیکی را بیان کنید
2-تفاوت ویروس و کرم را بیان کنید
3-تعیین کنید هریک از موارد زیر کدام کاربرد رایانه را بیان می کنند
الف –ربات ب- شبیه سلزی با کامپیوتر ج-کتال الکترونیکی د- نشر رومیزی
4-پروتکل چیست و اینترانت مبتنی بر چه پروتکلی می باشد

 

 

/ 0 نظر / 43 بازدید