سؤالات تشریحی علوم اجتماعی درس6

درس6:تکوین فرهنگ جدید غرب

          رنسانس و زمینه­های تاریخی

1)فرهنگ غرب در ....................... آن ریشه دارد

2)تاریخ فرهنگ غرب به چهار دوره تقسیم می شود

3)رنسانس به چه معناست

4)رنسانس شامل چه دوره­ای از تاریخ اروپا می­شود

5)دلیل نام­گذاری دوره­ی تاریخی قرن چهاردهم تا شانزدهم اروپا به رنسانس،چیست؟

6)غرب در دوره­ی تاریخی قرن چهاردهم تا شانزدهم میلادی به دلیل بازگشت به فرهنگ یونان و رم به ............. نام گذاری شد

7)فرهنگ یونان و رم باستان،.........................  بود و فرهنگ قرون وسطی،........................ است.

8)در فرهنگ اساطیری یونان،............................. پرستیده می­شدند و فرهنگ مسیحیت با دعوت به ........... شکل می گیرد

9)طیّ قرون وسطی،ارباب کلیسا،از چه شعارهایی پوشش می­گرفتند؟

10)طیّ قرون وسطی،ارباب کلیسا،با رویکرد دنیوی خود،نوعی ............ و .......................... را دنبال می­کردند.

11)اربابان کلیسا،به نام خداوند،بندگان خدا را به ......... می­گرفتند و به بهانه­ی ایمان و وحی،.................... می­انداختند.

12)چه عواملی زمینه­های اقتدار حاکمیت کلیسا را در هم ریخت؟

13)چه عاملی سبب شد تا در دوران رنسانس،پادشاهان و قدرت­های محلی به عنوان رقیبان دنیاطلب کلیسا،فرصت بروز و ظهور پیدا کنند؟

14)فرو ریختن اقتدارکلیسا سبب شد تا در دوران رنسانس،چه گروه­هایی فرصت بروز و ظهور پیدا کنند؟

15)پادشاهان و قدرت­های محلی به عنوان رقیبان دنیاطلب کلیسا،برای حذف کلیسا،چه تدبیری را اتخاذ کرده بودند؟

به جای آن­که عملکرد ارباب کلیسا را مورد انتقاد قرار دهند به تدریج دخالت دین درامور دنیوی را انکار کردند.

16)پادشاهان و قدرت­های محلی به عنوان رقیبان دنیاطلب کلیسا،به چه علتی به تدریج دخالت دین در امور دنیوی را انکار کردند

17)در دوران رنسانس رویکرد دنیوی به عالم،در چه سطوحی،شکل گرفت؟

18)هنرمندان دوران رنسانس با بازگشت به هنر .............،بر ابعاد ....................... انسان اهمیت دادند.

19)چه عواملی زمینه­های عبور از اقتصاد کشاورزی ارباب رعیتی را پدید آورد؟

20)شاهزادگان اروپایی،به رقابت با قدرت .......... پرداختند و در این جهت از حرکت­های ...............................حمایت کردند که پیوند خود را با ........... قطع می­کردند21)حرکت­های اعتراض­آمیز مذهبی که با عنوان ............... شناخته می­شوند در جهت ...................... پدید آمدند.

22)­حرکت­های اعتراض­آمیز مذهبی که با عنوان پروتستانتیسم شناخته می­شوند که در جهت اصلاح دینی پدید آمدند؛چند بخش داشت؟
23)حرکت­های اول و دوم اعتراض­آمیز مذهبی که با عنوان پروتستانتیسم،شناخته می­شوند؛چگونه عمل کردند؟

حرکت­های نوع اولبا حمایت قدرت های محلیّ توانستند،بخشی از اروپای مسیحی  را از تسلط کلیسا خارج سازند؛ ولی حرکت­های نوع دوم،مورد هجوم کاتولیک­ها و دیگر پروتستان­ها قرارگرفتند و امکان گسترش پیدا نکردند.

24)آناباپتیست­ها گروهی از ................. بودند که به مخالفت با جریان­های ..................پرداختند که از دوران ..............

25)بخشی از آناباپتیست­ها که امروز با عنوان .............. شناخته می­شوند از قرن .......................... شیوه­ی زندگی خود را نیز تغییر ندادند

26)فرهنگ اساطیری یونان و رم باستان،چگونه مراحلی از توجه به عالَم کثرت را بدون توجه به خداوند واحد طی کرده بود؟

27)تحریفاتی که در مسیحیت رُخ داد دو پیامد در پی داشت؛آن دو کدام­اند؟

28)در دوره­ی رنسانس فرهنگ غرب برای بسط ابعاد دنیوی و این جهانی خود،به سوی حذف..........................، قدم برداشت.پوشش دینی)

29)در دوره­ی رنسانس فرهنگ غرب برای بسط ابعاد دنیوی و این جهانی خود،به کدام دوره بازگشت؟

30)در دوره­ی رنسانس فرهنگ غرب برای بسط ابعاد دنیوی و این جهانی خود،برای حذف پوشش دینی در نخستین گام به یونان و رم باستان بازگشت.این رجوع به چه معنایی بود؟

31)عبور از مسیحیّت قرون وسطی در دوران رنسانس،در چه سطوحی بود؟

32)فرهنگ جدید غرب با پیدایش ...................... آغاز می­شود.

33)چگونه سکولاریسم،در عقاید بنیادین فرهنگ جدید غرب نهادینه شد؟

34)فیلسوفان روشنگری،چگونه زمینه­ی تکوین و پیدایش علم و دانشی را که به تفسیر این جهان می­پرداخت؛به وجود آورد؟

35)فیلسوفان روشنگری با انکار ارزش علمی وحی،زمینه­ی تکوین و پیدایش چگونه علمی را پدید آوردند؟

36)ارزش­های بنیادین غرب،در رنسانس و بعد از آن از طریق هنر،دین و فلسفه­های جدید به تدریج در چه عرصه­هایی،آثار خود را ظاهر ساخت؟

37)علم جدید با رویکرد دنیوی خود،چه وظیفه­ی جدیدی را بر عهده داشت؟

38)وظیفه­ی علم،قبل از غلبه­یرویکرد دنیوی؛چگونه بود؟

39)در رویکرد دنیوی علم جدید،کدام دسته از علوم بیش­ترین اهمیت را پیدا کرد و ره­آورد این بخش از علوم چه بود؟

40)انقلاب صنعتی در چه قرنی و در کدام کشور آغاز شد؟

41)اقتصاد قرون وسطی بر مدار................ و روابط اجتماعی ......................... بود.

42)از نظام ارباب و رعیتی در غرب با چه عنوانِ دیگری،یاد می­شود؟

43)نظام ارباب و رعیتی یا فئودالیته در غرب نوعی، .......................... بود.

44)چرا نظام ارباب و رعیتی یا فئودالیته در غرب نوعی،برده­داری عام وفراگیرتلقی می­شد؟

45)چه عواملی سبب شد تا اقتصاد و کشاورزی فئودالی به اقتصاد سرمایه­داری تبدیل شود؟
46)گسترش تجارت و به دنبال آن،رشد صنعت،کدام قشر جدید را در نظام ارباب و رعیتی یا فئودالی ایجاد کرد؟

47)گسترش تجارت و به دنبال آن،رشد صنعت،روابط ارباب و رعیتی را به .................. و .................. تغییر داد.

48)چه عواملی در اقتصاد بعد از انقلاب صنعتی،روابط ارباب رعیتی را به روابط کارگران و سرمایه­داران تغییر داد؟

49)در فرهنگ دینی،حقوق انسانی،ریشه در ........................... داشته و مسوولیت حراست از ............... و ................. او را دارد.

50)در قرون وسطی به چه دلیل،رفتارهای دنیوی نظام فئودالی،توجیه دینی می­شد؟

51)در قرون وسطی به دلیل باورهای دینی مردم،.................................. توجیه دینی می­شد.

52)چه حرکت­هایی در دوران رنسانس موجب رویگردانی از نگاه معنوی و انکار ربوبیت و شریعت الهی شد؟

53)نتیجه­ی حرکت­های اعتراض­آمیز رنسانس در زمینه­ی حقوق،چه بود؟

54)حقوق فطری الهی انسان،با چه ابزارهایی شناخته می­شد؟

55)حقوق طبیعی بشر،چگونه شناخته می­شود؟

56)عقاید و ارزش­های جدید غرب،کدام­اند؟

57)عقاید و ارزش­های جدید غرب،چگونه فرهنگی را پدید آورد؟

58)اندیشه­ی سیاسی جدیدی که در فرهنگ جدید غرب شکل می­گرفت،آرمان شهر خود را بر مبنای ..................... و ...........................تنظیم می­کرد.

59)نظام سیاسی که برمبنای عقاید و ارزش­های جدید غرب،شکل گرفت؛قادر به توجیه چه چیزهایی نبود؟

60)اندیشه­ی سیاسی نوین غرب براساس اصالت بخشیدن به انسان دنیوی،................... آدمی را مبدأ ......................

61)اندیشه­ی سیاسی جدیدی که در غرب براساس اصالت بخشیدن به انسان دنیوی شکل گرفت،چه نام­گذاری شد؟

62)لیبرالیسم را چگونه تعریف کرده­اند؟

63)اباحیّت و مباح دانستن همه­ی امور در قیاس با خواست انسان تعریف .................... است.

64)تعریفی که از لیبرالیسم به معنای اباحیّت و مباح دانستن همه­ی امور در قیاس با خواست انسان،تعریف کرده­اند؛به چه معنایی می­باشد؟

65)انقلاب کبیر فرانسه در چه سالی و ریشه در کدام حرکت­ها دارد؟

66)نخستین انقلاب سیاسی لیبرال در تاریخ سیاسی جهان،................... است.

67)کدام انقلاب در تاریخ سیاسی غرب،الهام بخش انقلاب­های سیاسی دیگری شد؛که پس از چهار دهه،سراسر اروپا را فرا گرفت؟

/ 0 نظر / 27 بازدید